METODA STRUKTURALNA (KOCP) Karty Oceny Czytania i Pisania

Diagnoza KOCP (Kartami Oceny Czytania/Pisania) 

Na podstawie diagnozy sposobu czytania i pisania narzędziem diagnostycznym KOCP, dopasowuje się odpowiedni materiał ćwiczeniowy, do aktualnych możliwości dziecka. Metoda Strukturalna zalicza się do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności. Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych, oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej.

Metoda Strukturalna jest przeznaczona do terapii osób z:

  • dysleksją,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • niedosłuchem,
  • niedowidzeniem,
  • autyzmem,
  • zespołem Aspergera,
  • zaburzeniami zachowania,
  • afazją i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania.

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych w ramach doktoratu obronionego na Uniwersytecie Śląski przez autorkę metody dr Joannę Guzik-Iwińską (promotor rozprawy: prof. dr hab. Zenon Gajdzica, recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz,  prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur).