DIAGNOZA W TERAPII RĘKI WG PRZYROWSKIEGO

Diagnoza w terapii ręki przeprowadzana jest w następującym zakresie:

1. Zdolności ruchowe:

  • w obszarze głowy i oczu
  • w rejonie górnej części tułowia
  • napięcia w rejonie barków i obręczy barkowej
  • w rejonie przedramion  (pronacja – supinacja)
  • poszczególnych palców.

2. Dystrybucja napięcia mięśniowego.
3. Przetrwałe odruchy toniczno – szyjne.
4. Obustronna koordynacja i sekwencyjność.
5. Wrażliwość na dotyk (nadwrażliwość – podwrażliwość).
6. Wrażliwość na ruch  (niepewność grawitacyjna – podreaktywność przedsionkowa)
7. Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Kwalifikację do terapii ręki uzyskują wyłącznie dzieci, u których zdiagnozowano podczas badania podreaktywność przedsionkową, niewłaściwą dystrybucję napięcia mięśniowego, niezintegrowane odruchy (TOB i/lub ATOS) oraz słabą koordynację ruchową i zaburzenia w zakresie ruchu i stabilizacji ciała.