DIAGNOZA ADHD

DIAGNOZA ADHD

Na diagnozę ADHD składają się następujące elementy:

– pełne badanie psychologiczne

– konsultacja ze szkołą

– badanie pedagogiczne

– konsultacja lekarska – informujemy o potrzebie konsultacji i kierujemy do lekarzy różnych specjalizacji, pracujących poza  CT PolKa (m.in. psychiatry dziecięcego, pediatry, neurologa, internisty, genetyka i innych).

 • BADANIE PSYCHOLOGICZNE

1) wywiad rozwojowy i rozmowa z rodzicami, które dotyczą: przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, jego aktywności i snu, chorób somatycznych, wypadków, kontaktów z rówieśnikami, sposobu spędzania wolnego czasu, problemów szkolnych, występowania podobnych objawów w rodzinie, przypadków CHAD, depresji oraz padaczki w rodzinie

2) diagnoza możliwości intelektualnych, czyli poziomu inteligencji (IQ)  – IDS-2

3) diagnoza deficytów i zaburzeń percepcyjnych, czyli percepcji wzrokowej i percepcji słuchowej

4) badanie koncentracji uwagi (poziomu pobudzenia, przerzutności, ciągłości)

5) badanie impulsywności (impulsywność – refleksyjność)

6) obserwacja dziecka, czyli występowanie triady objawów w zachowaniu (nadruchliwość, impulsywność, zaburzenia koncentracji), zmienność objawów w zależności od otoczenia, obserwacja w sytuacjach niepowodzenia, podczas dłuższego wysiłku umysłowego

7) CONNERS – 3

WIEK OSÓB BADANYCH – dzieci i młodzież w wieku 6–18 lat

Conners 3® służy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów dziecka.

Test pozwala na ocenę kluczowych obszarów problemowych, takich jak nieuwaga, nadaktywność/impulsywność, problemy z nauką, trudności w zakresie funkcji wykonawczych, agresja i trudności w relacjach z rówieśnikami. Równoległe stosowanie wersji dla rodzica i dla nauczyciela pozwala na porównanie sposobu funkcjonowania dziecka w domu i w szkole.

Kwestionariusze zawierają skale treściowe (Nieuwaga, Nadaktywność/Impulsywność, Problemy z nauką, Funkcje wykonawcze, Nieposłuszeństwo/Agresja, Relacje z rówieśnikami, Relacje z rodziną), skale kontrolne (Wrażenie pozytywne, Wrażenie negatywne, Wskaźnik niespójności), skale objawowe DSM (ADHD – deficyt uwagi, ADHD – nadaktywność/impulsywność, Zaburzenia zachowania, Zaburzenia opozycyjno-buntownicze), a także dodatkowe pytania (pytania przesiewowe, pytania dotyczące nieprzystosowania, dodatkowe pytania otwarte).

Specyficzny sposób przeliczania wyników pozwala na określenie prawdopodobieństwa (w procentach) występowania ADHD

8) diagnoza różnicowa, czyli suma zebranych informacji; wykluczenie zaburzeń somatycznych (np. alergia, robaczyca, zatrucie ołowiem); wykluczenie zaburzeń o charakterze neurologicznym (np. padaczka); wykluczenie innych zaburzeń psychicznych jako pierwotnej przyczyny objawów (np. Depresja, CHAD, Zespół Aspergera)

 • Kolejnym etapem diagnozy ADHD jest KONSULTACJA ZE SZKOŁĄ na temat dziecka.

Zwykle jest to zarówno opinia nauczyciela nt. funkcjonowania dziecka w szkole, jego kontaktów z rówieśnikami oraz ewentualnych trudności w nauce jak i przeprowadzenie kwestionariusza ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej (Conners-3). Najlepiej, aby tych informacji udzielił wychowawca lub inny nauczyciel dobrze znający dziecko, dłużej niż pół roku.

 • BADANIE PEDAGOGICZNE może zostać przeprowadzone w celu uzupełnienia diagnozy. Istotnym elementem diagnozy ADHD będzie rodzaj błędów w pisowni jakie popełnia dziecko, błędy w czytaniu, trudności ze zrozumieniem samodzielne czytanego tekstu.
 • KONSULTACJA LEKARSKA jest uzupełnieniem diagnozy różnicowej. Może ja przeprowadzić:

– neurolog (wykluczenie zaburzeń somatycznych oraz wykluczenie zaburzeń o charakterze neurologicznym)

– psychiatra (wykluczenie zaburzeń somatycznych, wykluczenie innych zaburzeń psychicznych jako pierwotnej przyczyny objawów).

 • Test MOXO – DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TEST MOXO

Test Moxo został zaprojektowany oraz wynormowany w taki sposób, by wspierać diagnozę w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności dla dwóch grup badanych:

 1. dzieci w wieku 7-12 lat
 2. młodzieży i dorosłych w wieku 13-60 lat

Badanie za pomocą testu Moxo wykonywane jest przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów, m.in. psychiatrów, neurologów, psychologów i pedagogów.

Moxo to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD.
Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego. Następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla każdego z podstawowych symptomów ADHD:

 • zaburzeń uwagi (A),
 • czasu reakcji (T),
 • impulsywności (I)
 • nadaktywności (H).

Jest jednym z elementów wielospecjalistycznej oceny; jego wyników nie należy interpretować oddzielnie.