OCENA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

„Integracja sensoryczna to proces neurobiologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska” (A.J. Ayres)

Procesy integracji sensorycznej zachodzą w każdym ludzkim organizmie i polegają na rejestrowaniu, przetwarzaniu i interpretowaniu bodźców zmysłowych docierających do ośrodkowego układu nerwowego tak, aby organizm ludzki mógł podjąć prawidłową reakcję adaptacyjną.

Bodźce sensoryczne płyną do mózgu ze wszystkich systemów:

  • dotykowego – z receptorów powierzchniowych skóry,
  • przedsionkowego odpowiedzialnego za równowagę – z receptorów znajdujących się w uchu wewnętrznym
  • proprioceptywnego informującego o położeniu ciała w przestrzeni – z receptorów umieszczonych w głębokich partiach skóry, ścięgnach i mięśniach,
  • wzrokowego – z receptorów w narządzie wzroku,
  • słuchowego z receptorów ucha
  • węchowego z receptorów w nabłonku węchowym, smakowego z receptorów w kubkach smakowych.

Prawidłowo zintegrowane pozwalają nam właściwie reagować na wymagania otoczenia.

  • DIAGNOZA DZIECI w  4 r. ż. i powyżej

Diagnoza procesów integracji sensorycznej prowadzona jest przez certyfikowaną diagnostkę i terapeutkę Integracji Sensorycznej – członka Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej – posiadającą uprawnienia do diagnozowania nową Baterią Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej. 

Pierwszy etap diagnozy to przeprowadzenie badań kwestionariuszowych oraz poufnego wywiadu dotyczącego przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w zakresie tak zwanych „kamieni milowych”, czy ewentualnych problemów zdrowotnych. Analiza dokumentacji dostarczonej przez rodzica.

Drugi etap – to praca z dzieckiem: przeprowadzane są testy oraz dochodzi do wnikliwej obserwacji zachowania (testy, próby kliniczne, adekwatne kwestionariusze obserwacji, obserwacja swobodnego zachowania dziecka).

Etap końcowy – opracowanie wyników i sporządzenie opinii, podsumowanie obserwacji oraz omówienie problemów z rodzicami.

Możliwość przeprowadzenia Polskich Standaryzowanych Testów SI zależna jest od wieku i występujących zaburzeń. Dzieci poniżej 4 roku życia i te, u których, z innych przyczyn nie można zastosować testów, np. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci autystyczne lub dzieci nie współpracujące z innych powodów, poddawane są próbom obserwacji klinicznej.

  • DIAGNOZA DZIECI od 12 m-ca ż. do 4 r. ż.

KATIS- Komputerowy Asystent Terapii Integracji Sensorycznej to inteligentny program diagnostyczno- terapeutyczny przeznaczony do badania i prowadzenia terapii dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego dzieci w wieku od dwunastego miesiąca do czwartego roku życia. Program to narzędzie ułatwiające standardowe badania i terapię dzieci we wczesnym okresie rozwojowym.

W Centrum Terapeutycznym PolKa w Tczewie korzystamy z modułu specjalisty, który jest najbardziej złożony, a do którego dostęp mają wykwalifikowani terapeuci integracji sensorycznej.

Jak funkcjonuje program KATIS?

Pierwszym krokiem, tak jak w diagnozie integracji sensorycznej, bez użycia programu jest wywiad z rodzicem/ opiekunem prawnym.  Terapeuta prowadzący, drogą elektroniczną przesyła rodzicom kwestionariusz wywiadu w którym opisuje się podstawowe momenty ciąży, porodu i kilkunastu pierwszych miesięcy życia dziecka oraz reakcje dziecka na codzienne  doświadczenia sensoryczne w kilku kategoriach w określonym wieku. Po wypełnieniu kwestionariusza rodzic odsyła go do terapeuty, który otrzymuje wstępną interpretacje wyników, które samodzielnie analizuje na podstawie zebranych informacji.

Krok drugi-  przeprowadzenie przez certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej  serii testów zaburzeń modulacji sensorycznej i zaburzeń ruchowych o bazie sensorycznej.

Krok trzeci- informacje i opracowanie programu ćwiczeń. Program oblicza standardowe wyniki przeprowadzonych testów, analizuje je i proponuje rozpoznanie które terapeuta może zaakceptować lub nie. W sytuacji, kiedy diagnoza zostanie zaakceptowana program w oparciu o stworzone inteligentne algorytmy KATIS buduje program terapii z najbardziej odpowiadającym zestawem ćwiczeń.

Opracowane na podstawie informacji zawartych na stronie programu: https://katis.pl/terapeuci.php oraz Podręcznika do Komputerowego Asystenta Terapii Integracji Sensorycznej Zbigniewa Przyrowskiego.