Testy/narzędzia

IDS-2

Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

IDS-2 to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji osób wieku 5–20 lat. Ze względu na to, że IDS-2 składa się z 30 testów może być wykorzystywany do bardzo różnych celów, takich jak: diagnozowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, diagnozowanie osób z trudnościami szkolnymi, diagnozowanie gotowości szkolnej, identyfikowanie dzieci, u których podejrzewa się różne zaburzenia oraz diagnozowanie osób ponadprzeciętnie zdolnych.

Test MOXO 

Test Moxo został zaprojektowany oraz wynormowany w taki sposób, by wspierać diagnozę w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności dla dwóch grup badanych:

 1. dzieci w wieku 7-12 lat
 2. młodzieży i dorosłych w wieku 13-60 lat

Badanie za pomocą testu Moxo wykonywane jest przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów, m.in. psychiatrów, neurologów, psychologów i pedagogów.

Moxo to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD.
Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego. Następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla każdego z podstawowych symptomów ADHD:

 • zaburzeń uwagi (A),
 • czasu reakcji (T),
 • impulsywności (I)
 • nadaktywności (H).

Jest jednym z elementów wielospecjalistycznej oceny; jego wyników nie należy interpretować oddzielnie.

CONNERS 3®

Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących

Conners 3® służy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów. Może służyć do badań przesiewowych oraz badań służących dopasowaniu programu terapii do potrzeb dziecka, śledzenia postępów terapii i modyfikowania jej w razie potrzeby. Pozwala na określenie prawdopodobieństwa występowania ADHD.

WIEK OSÓB BADANYCH
Dzieci i młodzież w wieku 6–18 lat

ADI-R

Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja zrewidowana

Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja zrewidowana (ADI-R) to poszerzony wywiad, którego celem jest zdobycie informacji niezbędnych do postawienia diagnozy dotyczącej spektrum autyzmu. ADI-R jest narzędziem powszechnie stosowanym na świecie i uznawanym za element złotego standardu w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu; często stosowany jest łącznie z ADOS-2.

ADOS-2

Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

ADOS-2 stanowi częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Może być wykorzystywany w procesie diagnostycznym. Jest użyteczny w badaniach naukowych, a także w ocenie zmian w funkcjonowaniu osoby z ASD zachodzących wraz z czasem lub pod wpływem określonej interwencji.

WIEK OSÓB BADANYCH
Dzieci w wieku od 12 miesięcy, młodzież, dorośli

 

Kwestionariusz ASRS

Kwestionariusze ASRS wykorzystywane są do diagnozy spektrum autyzmu. Obejmują one szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak: problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi.

WAŻNE! Kwestionariusz ASRS uwzględnia kryteria diagnostyczne dla autyzmu zgodnie z DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), czyli klasyfikacją zaburzeń psychicznych wg Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Arkusze ASRS są dostosowane do wieku dziecka – inne kwestionariusze przeznaczone są dla dzieci od 2 do 5 roku życia, a inne: stosuje się u badanych 6-18 lat. Kwestionariusz wypełnia rodzic pod nadzorem psychologa lub uprawnionego diagnosty.

ASRS występuje w dwóch wersjach: pełnej i skróconej. Czas wypełniania wersji pełnej wynosi około 15 minut, podczas gdy wersji skróconej 5 minut. Wersje pełne pozwalają na opis różnych wymiarów funkcjonowania dziecka, natomiast wersje skrócone wyłącznie na obliczenie wyniku ogólnego.

Kwestionariusz ARS w wersji pełnej zawiera 70 pytań, w których należy zaznaczyć jedną z 5 możliwości (nigdy, rzadko, czasami, często, bardzo często). Na pytania odpowiadają rodzice, uwzględniając zachowanie dziecka w ostatnich 4 tygodniach. Wypełnienie kwestionariusza pozwala dodatkowo zdiagnozować deficyty w zakresie uwagi.

Pytania zawarte w teście dotyczą m.in.:

 • zakresu umiejętności komunikacyjnych dziecka
 • uwagi, skupienia
 • posługiwania się językiem
 • nawiązywania kontaktu
 • trudności w kontaktach z innymi dziećmi oraz z dorosłymi.

Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej (PSTIS)

to zestaw testów stworzonych w Polsce, które służą do badania zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Te testy zostały wystandaryzowane na grupie polskich dzieci i są używane przez terapeutów integracji sensorycznej. Stosowane są do diagnozy i oceny przebiegu procesów integracji sensorycznej oraz dostosowaniu odpowiedniej terapii dla dzieci z problemami w tym zakresie.

KATIS

KATIS to innowacyjna aplikacja do wspierania wczesnego diagnozowania i terapii dzieci z zaburzeniami przetwarzania procesów sensorycznych (Integracji Sensorycznej) poniżej 4 roku życia. Jest to pierwszy tego typu narzędzie na świecie!

Test „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP”

KORP to test przeznaczony do oceny rozwoju dziecka. Pozwala na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Narzędzie jest standaryzowane i normalizowane na populacji dzieci polskich.

Badanie testem umożliwia diagnozę dzieci w 13 grupach wiekowych w sferach:

A. Rozwój ruchowy
B. Motoryka precyzyjna i lateralizacja
C. Spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa
D. Komunikowanie się i mowa
E. Emocje i relacje społeczne
F. Funkcje behawioralne
G. Wiedza i umiejętności – obszar oceniający umiejętności przedszkolne i szkolne (dla dzieci w wieku od 3;0 do 9;11 r.ż.)

Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE 

 to kwestionariusz służący do oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka w wieku od 1 miesiąca do końca 15 roku życia.

KOZE umożliwia ocenę dzieci w następujących obszarach:

A. Sen
B. Wydalanie
C. Odżywianie
D. Samodzielność
E. Nawyki
F. Aktywność ruchowa i napęd
G. Poziom impulsywności, koncentracja i uwaga
H. Emocje
I. Zachowanie (wzorce behawioralne)
J. Relacje społeczne

Kwestionariusz zawiera:

 karty służące do oceny wstępnej,
– karty służące do oceny szczegółowej niepokojących reakcji i zachowań,
– karty służące do zebrania informacji o rozwoju dziecka podczas wywiadu przeprowadzonego z rodzicem bądź opiekunem,
– kartę podsumowującą diagnozę.

O wyborze testu/narzędzia decyduje psycholog lub uprawniony do tego diagnosta, po przeprowadzonej konsultacji!