ADOS – 2 - DIAGNOZA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

ADOS – 2 to specjalny test/protokół obserwacji, obejmujący szereg prób (zadań) do wykonania lub wspólnych aktywności; mający na celu ocenę różnych sfer funkcjonowania dziecka, ważnych z punktu widzenia diagnozy autyzmu, takich jak komunikacja społeczna, zabawa czy zachowania stereotypowe. Został tak przygotowany, aby uwzględniać kryteria diagnostyczne z podręcznika DSM, stosowanego w diagnozie klinicznej różnych stanów medycznych.

Badanie testem ADOS-2 wykonywane jest w CT PolKa, jedynie jako część, pełnego procesu diagnostycznego – wielospecjalistycznej diagnozy klinicznej! Najczęściej na wniosek rodzica/opiekuna prawnego oraz z zalecenia lekarza psychiatry, psychologa itp.

Dostępne i zalecane są konsultacje ze współpracującymi na terenie CT PolKa  profesjonalistami z innych dziedzin: psychologiem, logopedą, pedagogiem.

Informujemy o potrzebie konsultacji i kierujemy do lekarzy różnych specjalizacji, pracujących poza  CT PolKa (m.in. psychiatry dziecięcego, pediatry, neurologa, internisty, genetyka i innych).

Wnioski uzyskane w wyniku badania Ados – 2 nie mogą stanowić wyłącznego elementu służącego samodzielnie do postawienia adekwatnej diagnozy klinicznej – zawsze należy zestawić je z wszystkimi informacjami dotyczącymi rozwoju dziecka.

Aktualnie ADOS-2 jest najbardziej wiarygodnym, standaryzowanym i uniwersalnym narzędziem, które umożliwia zbadanie stopnia nasilenia cech spektrum autyzmu.

Dla kogo?

ADOS – 2 jest przeznaczony do użycia wśród bardzo szerokiej grupy badanych – stosuje się go już u dzieci od 12 miesiąca życia, które potrafią chodzić; można nim diagnozować także młodzież i dorosłych. Składa się z pięciu modułów, z których diagnosta wybiera odpowiedni, zależnie od wieku badanego. Test można wykorzystać zarówno w ocenie osób niemówiących jak i tych, które posługują się mową.

Czas trwania badania?

40-60 minut

Przebieg badania

  • Podczas rejestracji zbieramy podstawowe informacje dotyczące dziecka, umożliwiające w dalszym etapie przygotowanie odpowiedniego Modułu T,1,2,3 lub 4.
  • W czasie wizyty w Centrum rodzice wypełniają kwestionariusz/ ankietę, gdzie zaznaczają podstawowe informacje, takie jak: wywiad medyczny (np. przebieg porodu), przebyte choroby, przeprowadzone wcześniej badania itp. Przynoszą ze sobą: dwa rodzaje małych przekąsek, które dziecko może zjeść; wszystkie dokumenty dziecka mogące pomóc podczas procesu diagnostycznego; nagrania/filmiki pokazujące dziecko w czasie swobodnej zabawy, interakcji z innymi dziećmi, osobami dorosłymi lub prezentujące zachowania, które niepokoją rodziców.
  • Na badanie przyprowadzane jest dziecko zdrowe, w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej (najedzone i wyspane).
  • Podczas badania z dzieckiem uprawniony diagnosta posługuje się odpowiednio dobranym testem. Na podstawie obserwacji ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii: język i komunikacja, wzajemność w interakcjach społecznych, zabawa/wyobraźnia, zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, inne zachowania odbiegające od normy.
  • Po badaniu diagnosta przygotowuje raport z badania, który odbierany jest osobiście przez rodzica lub wysyłany pocztą listem poleconym. Rodzic uzyskuje również informację dotyczącą dalszego postępowania, np. koniecznej konsultacji psychiatrycznej czy psychologicznej, zalecanych form terapii i inne…