METODA WARNKEGO – TRENING SŁUCHOWY, WZROKOWY I MOTORYCZNY

Diagnoza oraz terapia Metodą Warnkego-w zakresie przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego różni się od popularnych treningów słuchowych zaangażowaniem pacjenta w trening – ćwiczący nie tylko słucha, ale także reaguje na występujące bodźce.

Metoda niemieckiego naukowca Freda Warnke, opiera się na doświadczeniu i przeprowadzonych badaniach naukowych. W gabinecie oferujemy pełen zakres działań: trening ośmiu funkcji podstawowych oraz trening lateralny.

Adresowana jest do dzieci i dorosłych z:

 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego  APD (nie mającymi problemów ze słuchem (na poziomie ucha), lecz we właściwym przetwarzaniu, czy też interpretacji dźwięków (na poziomie nerwu słuchowego i mózgu),
 • trudnościami w nauce,
 • problemami w nauce czytania i pisania,
 • z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz osób, u których dysleksję już zdiagnozowano,
 • trudnościami lateralizacyjnymi,
 • problemami z koncentracją uwagi,
 • działa wspomagająco usprawniając funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze)
 • u osób starszych metoda Warnkego wykorzystana jest w celu opóźnienia procesów demencyjnych oraz związanych z pogorszeniem słyszenia.

W Metodzie Warnkego, za pomocą urządzenia Audio4Lab, przeprowadza się diagnozę następujących funkcji podstawowych:

 • próg kolejności wzrokowej i słuchowej,
 • słyszenie kierunkowe,
 • różnicowanie tonów,
 • synchroniczne wystukiwanie rytmu,
 • czas reakcji z wyborem,
 • rozpoznawanie wzorca częstotliwości,
 • rozpoznawanie wzorca czasowego.
Trening lateralny
Za pomocą opcji urządzenia AlphaTrainer istnieje możliwość treningu polepszającego współpracę pomiędzy półkulami mózgowymi. W trakcie ćwiczeń informacje dźwiękowe nie są słyszane statycznie, lecz  „wędrują” w słuchawkach od ucha do ucha. W ten sam sposób pracuje się z materiałem wizualnym: pismem, obrazem; wszystko to, co można zobaczyć jest widziane naprzemiennie, dzięki specjalnym okularom, w których na zmianę zaciemniają się szkła. Elementy wielopoziomowej puli bodźców słuchowych i wzrokowych, dochodzących z różnych stron, osoba trenująca słyszy i zauważa raz po lewej, raz po prawej stronie, po czym mózg musi je złożyć w jednolitą informację.
Efekty terapii Metodą Warnkego w Polsce zbadał zespół badawczy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. Małgorzaty Lipowskiej (prof. M. Lipowska, P. Pawlicka, A. Łada (2015), w Niemczech badania prowadził  prof. Uwe Tewes (Medical University of Hannover).
W gabinecie można wypożyczyć urządzenia do treningu domowego, usprawniającego osiem funkcji podstawowych odpowiedzialnych za właściwe przetwarzanie słuchowe, wzrokowe i motoryczne. Taka opcja zdecydowanie przyspiesza postępy w treningu!
Jest również doskonałym uzupełnieniem terapii Integracji Sensorycznej.

Kiedy poszukać pomocy specjalisty i przeprowadzić diagnozę?

Jeśli rodzic zauważa, że:

 1. Dziecko nie słyszy mowy na tle hałasu (np. w grupie rówieśniczej, na tle dźwięków z telewizora, będąc na podwórku);

 2. Zamienia wyrazy brzmiące podobnie;

 3. Mówi głośniej niż potrzeba;

 4. Niepoprawnie wypowiada niektóre wyrazy, zmienia ich formę lub brzmienie;

 5. Ma problemy z nauką (np. zdarza mu się nie pamiętać informacji omawianych na lekcji);

 6. Popełnia dużo błędów podczas pisania i czytania;

 7. Notowanie ze słuchu sprawia mu trudności;

 8. Szybko męczy się i dekoncentruje;

 9. Ma problem z koordynacją ruchową lub właściwym utrzymaniem równowagi;

 10. Bywa zbyt aktywne ruchowo lub przeciwnie – niechętnie podejmuje aktywność ruchową;

 11. Porusza się mało precyzyjnie, wpada na ściany, meble, inne osoby;

 12. Ma problem z poprawnym używaniem sztućców, trzymaniem ołówka, nożyczek;

 13. Z dużym trudem lub później niż rówieśnicy nauczyło się raczkować, chodzić, jeździć na rowerze;

 14. Ma problemy z zasypianiem lub wybudza się w nocy.

Więcej informacji na stronie metodawarnkego.pl 
Zapraszam