Moim celem jest wykorzystanie doświadczenia zawodowego i prywatnego w celu pomocy dzieciom. Nieustannie podnoszę swoje kompetencje i kwalifikacje, aby metody pracy odpowiadały aktualnym standardom. 

WYKSZTAŁCENIE

DYPLOMY

 • Magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska – Uniwersytet Gdański.
 • Bibliotekoznawstwo – studia podyplomowe Uniwersytet Gdański.
 • Zarządzanie oświatą z elementami coachingu – studia podyplomowe Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe Akademia Nauk Stosowanych Lublin

CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW I TRENERÓW BIOFEEDBACK NR 17/2022/6

CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ PSTIS NR 5269

CERTYFIKATY

 • Integracja Sensoryczna – certyfikowany diagnosta w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej – PSTIS Warszawa 2021 nr uprawnień 0104
 • Integracja Sensoryczna – dwustopniowy kurs w wymiarze 188 godz. – nadający uprawnienia terapeuty Integracji Sensorycznej wg A. J. Ayres oraz kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI – Warszawa – uprawnienia Nr 5269
 • Terapia Metodą Warnkego. Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny – uprawniający do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego w pełnym zakresie.
 • Teoria i praktyka EEG Biofeedbackszkolenie I stopnia – zgodny z wytycznymi Biofeedback Certification International Alliance – Warszawa, Centrum Rozwoju Biofeedback, ISO 9001:2015
 • Analiza ilościowego zapisu EEG/QEEG – szkolenie II stopnia – Warszawa, Centrum Rozwoju Biofeedback, ISO 9001:2015
 • Protokoły wielomodalne – szkolenie II stopnia – Warszawa, Centrum Rozwoju Biofeedback, ISO 9001:2015
 • Zaawansowane protokoły neurofeedback – szkolenie II stopnia – Warszawa, Centrum Rozwoju Biofeedback,ISO 9001:2015
 • KORP Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 9 roku życia – uprawnienia do diagnozy w pełnym zakresie – Gliwice 2022
 • KORP-PT – Programy terapii dla dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia z użyciem programu KomKod – Gliwice 2022
 • METODA STRUKTURALNA – uprawnienia do wykorzystywania Metody Strukturalnej do nauki czytania i pisania oraz przeprowadzenia diagnozy czytania i pisania narzędziem diagnostycznym KOCP (Kartami Oceny Czytania i Pisania) – Gliwice 2022
 • Kurs I stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej – Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej  PSTIS
 • Terapia ręki I i II stopnia – certyfikat uprawniający do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z terapii ręki – Poznań, Soyer Centrum Szkoleniowe.
 • Sensomotoryka – certyfikat uprawniający do diagnozy, planowania i prowadzenia kompleksowej terapii sensomotorycznej, Bio Med Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Wrocław.
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) – certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych – Warszawa, Soyer Centrum Szkoleniowe. 

WYBRANE SZKOLENIA I KURSY

 • RUCHY OCZU. Teoria, diagnoza, terapia – Akademia Ćwiczę Oko, Kalisz 2022
 • OCZOPLĄS – Akademia Ćwiczę Oko, Kalisz 2022
 • Certyfikat nr AW 501/09/21 – Akademia Coachingu – cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu z klientem – Poznań 2021
 • Trójstopniowy kurs doskonalący z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem– Gdańsk, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa.
 • Terapia neurobiologiczna dla początkującychCentrum Metody Krakowskiej – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska – Gdańsk
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Centrum Metody Krakowskiej, prof. Sławka Orłowska – Popek
 • SENSOMOTORYKA A INTEGRACJA SENSORYCZNA – co je łączy w pracy terapeutycznej? – BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Robert Kozłowski, Wrocław
 • Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
 • Trening komunikacji i pracy w grupie
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem negocjacji i mediacji
 • Kształcenie umiejętności czytania i pisania w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Nauczanie skuteczne, ciekawe i twórcze